[NL] +31 (0)33 72 111 00 info@assetfintech.com

Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Asset Fintech B.V. (hierna te noemen “Asset Fintech”).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel te herleiden is tot een persoon. Verwerking van persoonsgegevens betekent niet alleen het vastleggen van gegevens, maar elke handeling met betrekking tot die persoonsgegevens, waaronder het bijwerken, raadplegen, verspreiden of verwijderen hiervan.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Asset Fintech B.V.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

Privacy contactpersoon

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Asset Fintech en/of gebruik wenst te maken van uw privacy-rechten (zie hierna) dan kunt u contact opnemen met:

E-mail: info@assetfintech.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Asset Fintech verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail en rekeningnummer(s). Asset Fintech kan ook gegevens verwerken die op uw identiteitsbewijs staan. Als uw kinderen klant zijn, worden ook de namen en geboortedata van uw kinderen verwerkt. Asset Fintech verwerkt voorts alle persoonsgegevens die u, als prospect of bezoeker van de website, invult in het contactformulier. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres, de datum(s) en tijd(en) van uw websitebezoek(en), uw browser en besturingssysteem en de website die u naar deze website heeft verwezen indien van toepassing. Hiervoor gebruikt Asset Fintech cookies.

Ook persoonsgegevens die geoorloofd zijn verkregen van openbare bronnen (bv. Handelsregister) kunnen worden verwerkt.

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij een directe of indirecte relatie hebben, willen hebben of hebben gehad. Dit zijn onder meer deelnemers en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in onze producten en personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee wij een relatie hebben, willen hebben of hebben gehad.

Klantgegevens

De verwerking van uw gegevens gebeurt in het kader van uw (contractuele) relatie met Asset Fintech. Enerzijds om te voldoen aan de wetgeving; anderzijds voor ons om onze klantrelatie op een efficiënte manier te kunnen beheren (bijvoorbeeld om u bij een later bezoek te kunnen herkennen). Gegevens die u verstrekt in de precontractuele fase vallen hier ook onder. Door uw gegevens te verstrekken aan Asset Fintech, verleent u uitsluitend alleen toestemming aan Asset Fintech deze gegevens ook gebruikt mogen worden voor direct marketing doeleinden.

Bezoekers- en gebruikersgegevens

Asset Fintech verzamelt en verwerkt uw gegevens ook als u besluit de website voortijdig te verlaten (bijvoorbeeld wanneer u nog geen klant bent maar wel bepaalde persoonsgegevens in het contactformulier heeft ingevuld). Deze gegevens worden dan uitsluitend verwerkt om u te kunnen identificeren bij een later bezoek aan deze website of wanneer Asset Fintech zou besluiten opnieuw contact met u op te nemen vanwege uw bezoek aan de website (bijvoorbeeld om u te informeren over de reden waarom het openingsproces voor systeemverbinding is onderbroken).

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerker(s) of relaties aan ons doorgeeft, bent u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht hen hierover te informeren.

Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft Asset Fintech de volgende gronden

De belangrijkste grondslag op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt is omdat dit noodzakelijk is in het kader van onze (contractuele) relatie met u. Ook kunnen uw gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Asset Fintech, zoals het voorkomen van fraude, marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverlening. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit per mail aangeven aan Asset Fintech via info@assetfintech.com of zich zo mogelijk afmelden via de ingebouwde afmeldlink in de e-mail.

Andere grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerken, zijn uw toestemming en het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in het kader van de WWFT).

Toestemming

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe gaat Asset Fintech om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Binnen Asset Fintech kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die daar gezien hun functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Asset Fintech maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (in de zin van artikel 22 AVG). Wel kunnen uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van profilering en om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw privacy rechten

Wij kunnen u een overzicht sturen met de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar de privacy-medewerker op het hiervoor genoemde emailadres. 

Wilt u uw gegevens wijzigen, bijvoorbeeld omdat deze onjuist zijn? Dan kunt u de wijziging doorgeven door het sturen van een email aan info@assetfintech.com

Ook heeft u het recht Asset Fintech te vragen uw gegevens te wissen, uw gegevens over te dragen en het verwerken van uw gegevens te beperken. Voorts heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u (bij voorkeur nadat wij er samen niet uitkomen) een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw privacyrechten, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden in de navolgende gevallen:

  • In het kader van de dienstverlening met gecontracteerde gegevensverwerkers (bijv. externe IT-dienstverleners) en (eventuele) distributiepartners. Deze derden hebben een contractuele verplichting om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te verwerken in het kader van hun dienstverlening aan ons.
  • Op grond van de nakoming van wettelijke verplichtingen kan Asset Fintech onder bepaalde omstandigheden worden verplicht gegevens aan openbare organen en instellingen door te geven.
  • Andere personen kunnen uw gegevens ontvangen nadat u hiermee heeft ingestemd.

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie. In ieder geval vindt een dergelijke overdracht alleen plaats als onderdeel van een overeenkomst voor gegevensverwerking, een uitdrukkelijke toestemming van u of op basis van een wettelijke verplichting en rekening houdend met de geldende wettelijke beperkingen.

Cookies

Asset Fintech gebruikt functionele cookies en cookies om websitestatistieken te beheren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door Asset Fintech worden gemaakt en op uw computer worden bewaard. Deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren en hebben een nuttig doel (bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren op te kunnen slaan). Andere cookies worden ontwikkeld op basis van specifieke software en dienen om uw gedrag op de website te volgen en om contact met u op te nemen indien dit urgent nodig mocht zijn. De lijst met cookies die tijdens een bezoek op uw computer worden geplaatst, wordt op eerste verzoek verstrekt.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Asset Fintech heeft, voor zover dit van haar kan worden verlangd, de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of onbedoelde mededeling aan andere partijen van verzamelde persoonsgegevens te voorkomen evenals andere niet toegestane verwerkingen van deze gegevens.

Asset Fintech is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door andere partijen. In het geval van een datalek, worden de betrokkenen daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt binnen 72 uur een melding gedaan bij de verantwoordelijke AVG-diensten.

Bewaartermijn

Asset Fintech verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is de genoemde doeleinden. Als de persoonsgegevens niet voor die doeleinden worden bewaard, kunnen deze nog wel worden bewaard voor archiveringsdoeleinden zolang de wet dat voorschrijft. Dit betekent dat de gegevens alleen worden gebruikt in juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Asset Fintech bewaart kopieën van identiteitsbewijzen gedurende een periode van 2 maanden vanaf de datum van ontvangst, tenzij Asset Fintech wettelijk verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening worden gedurende 5 jaren na afronding van onze dienstverlening bewaard. Overige persoonsgegevens worden gedurende 12 maanden nadat deze zijn verworven bewaard.

Toepasselijk recht

Op deze website en Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien versies van de Privacyverklaring in andere talen discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal bepalend.

Wijzigen van de privacyverklaring

Asset Fintech behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Voor het gebruik van Asset Fintech is het raadzaam deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

+31 (0)33 72 111 00

info@assetfintech.com

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie

in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.