[NL] +31 (0)33 72 111 00 info@assetfintech.com

Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Asset Fintech B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht), statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende aan de Eenspan 18H, 3897 AL te Zeewolde, hierna te noemen: “Asset Fintech”.

Asset Fintech is een software ontwikkelingsbedrijf. Door Asset Fintech worden geen financiële diensten aangeboden, Asset Fintech is geen makelaar, investeringsmaatschappij of vermogensbeheerder. Asset Fintech beschikt dus NIET over een vergunning van de diensten financiële markten. Asset Fintech levert alleen, in licentie, eigen ontwikkelde software aan de professionele handelaar in de financiële sector.

Het eindresultaat van Asset Fintech software series kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Onder andere marktvolatiliteit kan van invloed zijn op de resultaten van de geautomatiseerde systemen.

Handelen en bijvoorbeeld beleggen in complexe producten zijn risicovolle ondernemingen. Asset Fintech is niet aansprakelijk voor enig verlies/vermindering van de waarde van een belegging of problemen van welke aard dan ook, ongeacht of de software direct of indirect hierbij betrokken is.

Asset Fintech verstrekt door middel van deze website louter informatie over de (software) producten die door Asset Fintech worden aangeboden. De informatie op deze website is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen of berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid Asset Fintech

Alle gegevens en informatie op de website van Asset Fintech worden regelmatig beoordeeld, onderzocht en geactualiseerd. De gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Asset Fintech is niet aansprakelijk en staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze website en/of informatie die middels deze website gevonden wordt. Wanneer Asset Fintech hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Asset Fintech de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Iedere aansprakelijkheid van Asset Fintech voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de (informatie op de) website van Asset Fintech wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en Asset Fintech is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website en/of de server van Asset Fintech.

Intellectuele eigendomsrechten

Asset Fintech, beschermt en/of behoudt alle rechten (waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de website van Asset Fintech aangeboden informatie (waaronder doch niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal, structuur en logo’s). Het is niet toegestaan informatie zoals vermeld op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asset Fintech. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk (niet commerciële) gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asset Fintech is het niet toegestaan links naar websites van Asset Fintech weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Asset Fintech Privacy Statement.

Wijzigingen en uw akkoord

Asset Fintech behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

+31 (0)33 72 111 00

info@assetfintech.com

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie

in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.