[NL] +31 (0)33 72 111 00 info@assetfintech.com

Algemene voorwaarden asset fintech bv

Algemene voorwaarden

Versie is geldig vanaf 19 februari 2023

Hoofdstuk 1: Toepasselijkheid en voorrangsorde
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Asset Fintech Diensten en/of Software van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Klant levert.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Asset Fintech zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van alle informatie verstrekt aan Asset Fintech en waarop Asset Fintech haar aanbieding heeft gebaseerd.
1.3 Afwijkende voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 De Klant ontvangt een Offerte waarin de Diensten en/of Software worden beschreven en waarin onder andere de omvang en de duur van, en de Vergoeding voor, de aan de Klant te leveren Diensten en/of Software worden gespecificeerd.
1.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten die de Overeenkomst vormen, geldt de onderstaande rangorde (waarbij het eerdergenoemde document prevaleert boven het later genoemde document):
a Inkooporder
b Licentieovereenkomst (indien van toepassing)
c Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen
2.1. Definities
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of tenzij de context anders vereist, hebben de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:
• “Abonnement”: doorlopende softwarelicentie op basis waarvan de Klant de Software mag gebruiken gedurende de abonnementsperiode. De Klant betaalt een vaste doorlopende Vergoeding of een variabele Vergoeding op basis van gebruik.
• “Beëindigen/Beëindiging”: enige wijze waarop een Overeenkomst eindigt of afloopt, met inbegrip van Opzegging en Ontbinding.
• “Componenten van Derden”: verwijst naar componenten van derde partijen zoals data en/of software beschikbaar als onderdeel van de Software en/of Diensten.
• “Diensten”: verwijst naar alle diensten geleverd door Asset Fintech.
• “Eindgebruiker”: verwijst naar elk type Klant.
• “Intellectuele Eigendomsrechten”: verwijst naar patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten, naburige en aanverwante rechten, morele rechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en domeinnamen, goodwill en rechten tot vervolging wegens oneerlijke concurrentie, ontwerprechten, halfgeleidertopografierechten, databaserechten, vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen en het recht om vertrouwelijke informatie te gebruiken en beschermen), en alle andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen, verleende registraties op grond van aanvragen en rechten om hernieuwing of verlenging van rechten aan te vragen en een recht van voorrang in te roepen, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst bestaan, waar dan ook ter wereld.
• “Klant”: verwijst naar de partij die een Overeenkomst is aangegaan met Asset Fintech.
• “Klantcontent”: verwijst naar enigerlei klantgegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) die worden geüpload, opgeslagen of aangemaakt in de Software.
• “Klantspecifieke Software”: verwijst naar niet-standaard software voor en namens de Klant ontwikkeld of in beheer van/door Asset Fintech.
• “On-Premise Software”: verwijst naar gelicentieerde Asset Fintech Software die is geïnstalleerd op de eigen (en/of uitbestede) IT-infrastructuur van de Klant.
• “Onderhoud en Ondersteuning”: verwijst naar alle werkzaamheden verricht door Asset Fintech om de beschikbaarheid van de Diensten en Software te waarborgen.
• “Ontbinding/Ontbinden”: Beëindiging die krachtens de toepasselijke wetgeving de partijen verplicht, voor zover toegestaan, gewenst en gecommuniceerd, prestaties verricht vóór de datum van Beëindiging ongedaan te maken.
• “Opzegging”: Beëindiging die krachtens de toepasselijke wetgeving, voor zover toegestaan, gewenst en gecommuniceerd, resulteert in de beëindiging van de verplichtingen van de partijen, onverminderd de verplichtingen ontstaan vóór de datum van Beëindiging.
• “Overeenkomst”: de overeenkomst aangegaan tussen Asset Fintech en de Klant, waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot de Software en/of Diensten zijn vastgelegd.
• “Overmacht”: verwijst naar oorzaken of omstandigheden buiten de controle van de partijen, zoals oorlog, vijandelijkheden, overheidsmaatregelen,  pandemie/epidemie, terroristische aanslag, mobilisatie of oproep voor militaire dienst, brand, overstroming, staking, vertraging in de levering door Asset Fintech’s leveranciers of andere omstandigheden van vergelijkbaar belang die nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst onmogelijk maken.
• “Professionele Diensten”: verwijst naar de werkzaamheden van consultants verricht namens Asset Fintech, met inbegrip van maar niet beperkt tot (software) adviesdiensten, de ontwikkeling van Software en de implementatie van Software, zoals beschreven in de Offerte.
• “Offerte”: Asset Fintech’s bevestiging van een order ondertekend of te ondertekenen door de Klant, waarin de Software en/of Diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden gespecificeerd.
• “SaaS” of “Software as a Service”: verwijst naar alle diensten van Asset Fintech met betrekking tot managed services en cloud services, op basis van single-tenant of multi-tenant, zoals beschreven in de Service Level Agreement.
• “Service Level Agreement (SLA)”: verwijst naar de serviceniveau-overeenkomst van toepassing op de Diensten zoals bepaald in de Overeenkomst.
• “Software”: verwijst naar de software bedoeld in deze algemene voorwaarden.
• “Standaard Software”: verwijst naar de auteursrechtelijk beschermde software in beheer van Asset Fintech die kant-en-klaar verkrijgbaar is, met inbegrip van software niet-exclusief gelicentieerd via SaaS-overeenkomsten.
• “Updates”: verwijst naar nieuwe softwareversies waarin programmeerfouten (bugs) of storingen in de eerdere versie zijn verholpen en/of de prestaties of functionaliteit zijn verbeterd door extra functies, wijzigingen en/of aanpassingen.
• “Vergoeding”: verwijst naar de toepasselijke tarieven overeengekomen met de Klant, inclusief de verschuldigde belastingen en andere kosten die voortvloeien uit de toepasselijke Overeenkomst. Alle door Asset Fintech vermelde prijzen zijn in euro en de Klant dient te betalen in euro.
2.2. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
2.2.1 De Klant kan geen rechten ontlenen aan een kostenraming opgegeven door Asset Fintech, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de partijen. Een door de Klant opgegeven begroting geldt uitsluitend als vaste Vergoeding indien de begroting uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door de partijen.
2.2.2 De Klant gaat ermee akkoord dat Asset Fintech de verschuldigde Vergoeding factureert overeenkomstig de betalingsvoorwaarden en betalingsmethode zoals bepaald in de Overeenkomst, inclusief de verschuldigde belastingen en andere kosten voortvloeiend uit het gebruik van de Software en/of Diensten. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema dient de Klant facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen.
2.2.3 De toepasselijke Vergoeding voor Diensten wordt berekend op basis van tijd en materiaal, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
2.2.4 Indien Asset Fintech, op verzoek van of met voorafgaande goedkeuring van de Klant, werkzaamheden heeft uitgevoerd of andere Diensten heeft verleend die niet onder de Diensten beschreven in de Overeenkomst vallen (meerwerk), dan is de Klant voor deze Diensten de daarvoor geldende tarieven van Asset Fintech verschuldigd. Onder meerwerk wordt ook verstaan een uitbreiding of wijziging van de Software en/of Diensten.
2.2.5 Asset Fintech is gerechtigd de (doorlopende) Vergoeding jaarlijks per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen. De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de jaarlijkse aanpassing indien deze niet meer bedraagt dan de consumentenprijsindex (CPI) van het bureau voor de statistiek van het land waarvan het recht van toepassing is. Een aanpassing hoger dan deze CPI zal worden aangekondigd per e-mail of anderszins, bijvoorbeeld via het klantportaal. In het geval dat de aanpassing hoger is dan de CPI, heeft de Klant het recht de betreffende Overeenkomst of Overeenkomsten door schriftelijke opzegging te beëindigen, binnen één (1) maand na de aankondiging van de aanpassing van de Vergoeding.
Indien de Klant niet binnen de genoemde periode van één (1) maand reageert op een aangekondigde aanpassing, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met Asset Fintech’s nieuwe Vergoeding.
2.2.6 Asset Fintech is gerechtigd de niet-doorlopende Vergoeding aan te passen. Asset Fintech zal de Klant van tevoren schriftelijk in kennis stellen van een tariefaanpassing, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn.
2.2.7 Om een Vergoeding of factuur te betwisten, dient de Klant Asset Fintech daarvan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen (eventueel vergezeld van bewijsstukken). Na het van deze periode van dertig (30) dagen kan een factuur niet meer worden betwist. De Klant dient enig onbetwist deel van een factuur te allen tijde te voldoen; de Klant mag de betaling niet opschorten of verrekenen.
2.2.8 Verzuimt de Klant onbetwiste Vergoedingen tijdig te voldoen overeenkomstig de bepalingen hierboven, dan heeft Asset Fintech het recht de toegang van de Klant tot de Software en/of Diensten op te schorten of te beëindigen. Over onbetwiste achterstallige bedragen is rente tegen een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd, plus de gemaakte incassokosten met inbegrip van advocaatkosten, griffiekosten, etc, met een minimum van € 150,- per factuur.
2.2.9 De Klant gaat ermee akkoord alle Vergoedingen zoals overeengekomen en gespecificeerd door Asset Fintech te betalen, inclusief de kosten voor gebruik dat buiten de Overeenkomst valt, plus alle rechten, heffingen of belastingen opgelegd door de autoriteiten en kosten wegens laattijdige betaling. De Klant is niet gerechtigd de betaling van verschuldigde Vergoedingen op te schorten of te verrekenen.
2.2.10 Voor de duur van de Overeenkomst (en niet vaker dan twee keer per jaar) kan Asset Fintech de bescheiden van de Klant met betrekking tot het gebruik van de Software en/of Diensten controleren door middel van een audit teneinde naleving van de Overeenkomst te waarborgen. Een dergelijke audit moet ten minste tien (10) werkdagen van tevoren worden aangekondigd. Niettegenstaande het voorgaande kan Asset Fintech op elk moment een audit uitvoeren in geval van (i) audits vereist door overheids- of toezichthoudende instanties, (ii) onderzoeken naar vermeende verduistering, fraude of onregelmatigheden, of (iii) indien Asset Fintech redelijkerwijs van mening is dat een audit noodzakelijk is om operationele problemen of kwesties aan te pakken die een bedreiging vormen voor de activiteiten van Asset Fintech.
2.2.11 Indien van toepassing zal de Klant Asset Fintech aanvullende factuur-/contract-/referentienummers verstrekken voor de verwerking van facturen binnen de eigen organisatie. Een ongeldig factuur- of referentienummer vormt nooit een reden voor de Klant om de betaling achter te houden of op te schorten.
2.2.12 Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zijn deze elk hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

2.3. Duur en Beëindiging
2.3.1 De Overeenkomst gaat in op de datum vermeld in de Offerte en blijft volledig van kracht voor de duur vermeld in de Overeenkomst, uit hoofde waarvan de Klant gebruik mag maken van de Software en/of Diensten (of indien geen duur is vermeld, tot de beëindigding overeenkomstig deze Overeenkomst), tenzij eerder Beëindigd zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.
2.3.2 Indien in de Overeenkomst een initiële termijn (“Initiële Termijn”) of verlengingstermijn (“Verlengingstermijn”) is opgenomen, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een volgende termijn van minimaal één (1) jaar (Verlengingstermijn). Beide partijen mogen de Overeenkomst ten minste negentig (90) dagen vóór het einde van de Initiële Termijn of Verlengingstermijn Beëindigen door Opzegging tegen het einde van de Initiële Termijn of een
Verlengingstermijn, door schriftelijk op te zeggen aan de andere partij. De bewijsplicht ligt bij de beëindigende partij.
2.3.3 Beide partijen mogen de Overeenkomst Beëindigen en Vernietigen in geval van een wezenlijke tekortkoming:
a. indien deze tekortkoming van de wederpartij niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de (herstelbare) tekortkoming is hersteld, of
b. indien een faillissementsprocedure of enige andere procedure die betrekking heeft op insolventie, ondercuratelestelling of liquidatie wordt ingesteld tegen de wederpartij, in welk geval de Overeenkomst met  ingang beëindigd mag worden.
2.3.4 Bij Beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
a. zal de Klant het gebruik van de Software en/of de Diensten per direct staken;
b. zal Asset Fintech de Software en/of de Diensten niet langer beschikbaar stellen aan de Klant. Asset Fintech zal alle klantgegevens in haar bezit gedurende een periode van maximaal twee (2) maanden na de Beëindiging bewaren en zal de Klant toegang verlenen tot de Software en/of de Diensten – gedurende een redelijke termijn, voor een redelijk aantal gebruikers en tegen een redelijke vergoeding – met het uitsluitende doel om de gegevens van de Klant op te halen;
c. zal de Klant binnen vijftien (15) dagen na de Beëindiging, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle Software, Componenten van Derden en documentatie, evenals kopieën daarvan, permanent verwijderen van de systemen waarop deze zijn geïnstalleerd, zijn opgeslagen of worden bewaard;
d. zal de Klant binnen dertig (30) dagen na de Beëindiging, via een directeur of andere vergelijkbare functionaris, Asset Fintech een schriftelijke verklaring overleggen dat volledig aan de verplichtingen onder dit artikel 2.3.4 is voldaan;
e. zal de Klant onmiddellijk alle openstaande facturen plus verschuldigde rente betalen aan Asset Fintech. Voor Diensten die zijn geleverd maar nog niet gefactureerd, kan Asset Fintech een factuur sturen, welke factuur onmiddellijk na ontvangst betaalbaar is.
2.3.5 Na de Initiële Termijn van de Overeenkomst, zoals vermeld in de Offerte, kan Asset Fintech elke Dienst, elke SLA, elk gebruik van Klantspecifieke Software en klantspecifieke aanpassingen, add-ons en interfaces voor Standaard Software beëindigen indien de betreffende Software of Dienst naar het uitsluitende oordeel van Asset Fintech het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
2.3.6 Indien de Klant dit wenst, kan Asset Fintech na het einde van de Overeenkomst overgangsdiensten leveren onder de voorwaarden overeengekomen tussen de partijen in de Overeenkomst, op basis van tijd en materiaal.
2.3.7 Beëindiging van de Overeenkomst laat eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die de partijen toekomen op grond van de Overeenkomst of de wet onverlet. Het doet geen afbreuk aan opgebouwde rechten of verplichtingen van de partijen of bepalingen die expliciet of impliciet bedoeld zijn om van kracht te worden of blijven na de Beëindiging.
2.3.8 Beëindiging of afloop van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, rechtsmiddelen of verplichtingen die de partijen toekomen of zijn aangegaan tot het moment van de Beëindiging of afloop, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot een inbreuk op de Overeenkomst die bestond op of voor de datum van de Beëindiging of afloop.
2.3.9 De volgende bepalingen van de Overeenkomst zullen ook na de (tussentijdse) Beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven: 2.4, 2.9-2.12.
2.3.10 De Klant heeft nimmer recht op een (pro rata) restitutie van vooruitbetaalde bedragen met betrekking tot de Software en/of Diensten, ongeacht de reden voor de Beëindiging.
2.3.11 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden vernieuwd of gewijzigd door Asset Fintech. Deze vernieuwde/gewijzigde algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op de Overeenkomst wanneer ze niet binnen één (1) maand na ontvangst of kennisgeving van de vernieuwde/gewijzigde algemene voorwaarden door schriftelijke kennisgeving van de Klant worden afgewezen.

2.4 Intellectuele Eigendomsrechten
2.4.1 Asset Fintech is en blijft de enige eigenaar en/of beheerder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enige vorm van Software en/of Diensten geleverd (met inbegrip van maar niet beperkt tot Updates, documentatie, etc.) en met betrekking tot de knowhow ontwikkeld tijdens en/of in verband met deze Software en/of Diensten. Geen eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software en/of Diensten, met inbegrip van wijzigingen in de Software of enige andere informatie of materialen verstrekt door Asset Fintech, wordt toegekend of overgedragen aan de Klant. Alle Intellectuele Eigendomsrechten worden beschermd door bepalingen van internationale verdragen en toepasselijke wetgeving. De structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie die eigendom en/of als beheerder zijn van Asset Fintech, haar licentiegevers en gelieerde ondernemingen.
2.4.2 De Klant wordt een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht verleend op de Software en/of Diensten overeenkomstig de doeleinden en toepassingen zoals beschreven in de Overeenkomst. Deze Overeenkomst mag beperkingen ten aanzien van de omvang van het gebruik van de Software bevatten, zoals aantal werkplekken, aantal gelijktijdige gebruikers, opslag, etc.
2.4.3 De Klant mag geen aanduiding van vertrouwelijkheid, auteursrechten, merken, handelsnamen of enige andere aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten verwijderen of wijzigen.
2.4.4 Asset Fintech garandeert dat de Software en/of Diensten voor zover haar bekend geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden.
2.4.5 Indien Asset Fintech bereid is een recht van intellectuele eigendom over te dragen, dient dit schriftelijk en uitdrukkelijk te gebeuren. Indien de partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom met betrekking tot specifiek voor de Klant ontwikkelde Software of andere werken of materialen wordt overgedragen aan de Klant, dan doet dit niet af aan het recht van Asset Fintech en/of beheerder om de onderliggende ontwikkeling, algoritmes, documentatie, werken, protocollen en standaarden zonder enige beperking te mogen gebruiken voor andere doeleinden, voor zichzelf of voor derden.
2.4.6 Tenzij uitdrukkelijk verleend in deze algemene voorwaarden, worden geen rechten, licenties, vrijwaringen, convenanten om geen juridische stappen te nemen of andere rechten of immuniteiten, expliciet of impliciet, door estoppel? of anderszins, door Asset Fintech verleend aan de Klant. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden worden geen rechten of licenties door Asset Fintech verleend aan de Klant, expliciet of impliciet, met betrekking tot technologieën die nodig zijn voor het gebruik van de Software en/of Diensten.

2.5 Verplichtingen van de Klant
2.5.1 Om te waarborgen dat Asset Fintech de Diensten, Onderhoud en Ondersteuning kan bieden aan de Klant, moet de Klant aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:
a. De Klant dient Asset Fintech te informeren over substantiële veranderingen in de belasting van de Software en/of Diensten, de met name genoemde Eindgebruikers of de aangewezen contactpersonen van Asset Fintech. Grote veranderingen in de softwareparameters, de hoeveelheid geladen data, de beschikbare middelen of de omvang van het gebruik, kunnen van invloed zijn op de prestaties. De Klant zal Asset Fintech hier tijdig van op de hoogte stellen, zodat Asset Fintech een impactanalyse kan uitvoeren.
b. De Klant dient Asset Fintech alle gevraagde informatie die Asset Fintech relevant acht te verschaffen om problemen die zich voordoen zo snel mogelijk op te lossen.
2.5.2 De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen en/of uitbestede computersystemen, infrastructuur en verbinding met de Software en/of Diensten.
2.6 Beschikbaarheid, Onderhoud en Ondersteuning
2.6.1 De Klant heeft recht op Onderhoud en Ondersteuning en bepaalde waarborgen ten aanzien van de beschikbaarheid, zoals uiteengezet in de Service Level Agreement en overeengekomen in de Offerte.

2.7 Acceptatie
2.7.1 Asset Fintech heeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot de Software en/of Diensten voldaan op het moment dat:
a. de Klant voor het eerst gebruik maakt van de Software en/of Diensten in een productie- of operationele omgeving; of
b. indien een acceptatietest is overeengekomen tussen de partijen: op de eerste dag na de gespecificeerde testperiode als de Klant geen testrapport heeft overlegd, of op het moment dat Asset Fintech een positief testrapport heeft ontvangen vóór het einde van de overeengekomen testperiode; of
c. indien geen acceptatietest is overeengekomen tussen de partijen: op het moment van beschikbaarstelling van de Software en/of Diensten of, in het geval dat installatie door Asset Fintech schriftelijk is overeengekomen, op het moment van voltooiing van de installatie.
2.7.2 Acceptatie van Software (middels een positief testrapport) mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts alleen vanwege ernstige fouten, d.w.z. repetitieve fouten die het gebruik van de Software in een productie- of operationele omgeving redelijkerwijs belemmeren. Kleine fouten zijn geen reden om acceptatie te weigeren.
2.7.3 De acceptatie van Standaard Software houdt nooit verband met de functionaliteiten of prestaties daarvan, maar zover uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, houdt uitsluitend verband met de Professionele Diensten, bijvoorbeeld de bijbehorende implementatie van klantspecifieke configuratiewerkzaamheden.
2.7.4 Asset Fintech zal waar mogelijk ernstige fouten zoals genoemd in artikel 2.7.2 binnen een redelijke termijn te herstellen, zoals beschreven in de Service Level Agreement, waarna de acceptatietest opnieuw uitgevoerd zal worden. Artikel 2.7.1 en 2.7.2 zijn dan wederom van toepassing.

2.8 Verklaringen en garanties
2.8.1 De Klant en Asset Fintech verklaren en garanderen jegens elkaar dat:
a. Ze over alle benodigde rechten en bevoegdheden beschikken om deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen;
b. De nakoming van deze algemene voorwaarden niet in strijd is met enige andere overeenkomst waarbij ze partij zijn;
c. Ze niet op een zwarte lijst staan van enige overheid of op een andere lijst waardoor ze onderworpen zijn aan exportbeperkingen.
2.8.2 Verdere verklaringen en garanties:
a. Beide partijen zullen alle toepasselijke wetgeving, deze algemene voorwaarden en alle documenten, technische richtsnoeren en andere vereisten die deel uitmaken van de Overeenkomst naleven;
b. Beide partijen zullen passende maatregelen voor gegevensbescherming en -beveiliging nemen in verband met de Software en/of Diensten en zullen deze naleven;
c. Beide partijen zullen op geen enkele wijze inbreuk zullen maken op Intellectuele Eigendomsrechten, privacyrechten, persoonlijkheidsrechten of andere rechten van derden;
d. Klantcontent zal geen virussen, spam, schadelijke bestanden, kwaadaardige codes of andere malware, technologie of data bevatten of verspreiden die schadelijk kunnen zijn voor de exploitatie van de Software en/of Diensten of deze kunnen verstoren;
e. Beide partijen zullen de wettelijk vereiste zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontwerp, de productie, het testen, de distributie en de exploitatie van de Software en/of Diensten;
f. Asset Fintech verklaart dat, voor zover haar bekend, de Software vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke componenten. Er is geen sprake van schending van deze garantie door Asset Fintech als de Klant of een derde een kwaadaardige code of gegevens in de Software en/of Diensten toelaat of toegang tot de Software en/of Diensten toelaat (al dan niet bewust);
g. Beide partijen zullen met elkaar overleggen wanneer ze een gerechtelijk bevel ontvangen van een (buitenlandse) overheidsinstantie om vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken en zullen zich inspannen om de zaak over te dragen aan de andere partij alvorens informatie openbaar te maken, behalve wanneer een dergelijk gerechtelijk bevel vertrouwelijkheid vereist.

2.9 Uitsluiting van garanties
2.9.1 Hoewel de door en namens Asset Fintech beschikbaar gestelde Software en digitale applicaties met de grootste zorg zijn samengesteld garandeert zij niet dat deze in alle omstandigheden foutloos werken en/of zonder omissies zijn. De Klant begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Software en/of Diensten uitsluitend voor risico van de Klant geschiedt. Asset Fintech, haar gelieerde ondernemingen, leveranciers en hun licentiegevers wijzen uitdrukkelijk, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, alle expliciete, impliciete, wettelijke en andere garanties met betrekking tot de Software en/of Diensten af, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel (buiten de Overeenkomst), niet-inbreuk, titel en alle impliciete garanties die voortvloeien uit enige handelswijze of prestatie. Dit geldt ook indien bijvoorbeeld als gevolg van een fout in de software afwijkende rendementen worden gerealiseerd.

2.10 Beperking van aansprakelijkheid
2.10.1 Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht zijn Asset Fintech, aan haar gelieerde ondernemingen, hun werknemers, bestuurders en licentiegevers niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of deze gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere grond van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met (i) de Overeenkomst; of (ii) het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Software en/of Diensten, de resultaten of de Componenten van Derden, zelfs indien Asset Fintech op de hoogte zou zijn geweest van de mogelijkheid tot dergelijke schade. Niettegenstaande het voorgaande is de aansprakelijkheid van Asset Fintech, aan haar gelieerde ondernemingen, hun werknemers, bestuurders en licentiegevers beperkt tot de totale Vergoeding verschuldigd aan Asset Fintech over de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, of, indien de Overeenkomst nog geen twaalf (12) maanden van kracht is, een corresponderend bedrag alsof de Overeenkomst al van kracht was.
2.10.2 De partijen zijn ontheven van aansprakelijkheid voor niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover de nakoming door een van de partijen wordt verhinderd door Overmacht.
2.10.3 De partij die zich wenst te beroepen op Overmacht dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van het ontstaan en de beëindiging van de overmacht situatie. Asset Fintech is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming vanwege onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke invloedssfeer van Asset Fintech. In geval van Overmacht wordt de termijn die Asset Fintech wordt gegund voor nakoming verlengd met een periode gelijk aan de duur van de vertraging veroorzaakt door de overmacht situatie.

2.11 Vrijwaring
2.11.1 De Klant gaat ermee akkoord Asset Fintech en haar gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers, leveranciers en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle eisen, aanspraken, claims, vorderingen, rechterlijke procedures, aansprakelijkheden, aanslagen, verliezen, kosten en schade als gevolg van of voortvloeiend uit:
a. schending van de Overeenkomst door de Klant;
b. gebruik van de Software en/of Diensten, Componenten van Derden of enige informatie of resultaten daaraan ontleend door de Klant of een derde;
c. inbreuk op of schending van Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden door de Klant.
De verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze algemene voorwaarden omvatten Asset Fintech’s verweerkosten (d.w.z. kosten van rechtsbijstand en andere juridische kosten), evenals de betaling van een eindvonnis uitgesproken tegen Asset Fintech.
2.11.2 De Klant zal op redelijk verzoek zijn volledige medewerking verlenen aan het verweer tegen een aanspraak. Asset Fintech behoudt zich het recht voor om het verweer tegen een aanspraak waarvoor de bovengenoemde vrijwaring geldt op zich te nemen.

2.12 Vertrouwelijkheid
2.12.1 Vertrouwelijke informatie omvat alle bedrijfsinformatie en -materialen van de partijen (de Klant en Asset Fintech) ontvangen door de andere partij, waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot offertes, prijsopgaven, producten, ontwerpen, bedrijfsplannen, bedrijfskansen, financiële informatie, onderzoek & ontwikkeling, kennis, personeel, vertrouwelijke informatie van derden en handelsgeheimen. Vertrouwelijke informatie omvat niet:
a informatie die door de partij van wie de informatie is, voor het publiek beschikbaar is gemaakt;
b informatie waarvan een partij kan aantonen dat deze al rechtmatig in haar bezit was vóór de bekendmaking door de andere partij;
c informatie die onafhankelijk is ontwikkeld door een partij zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de andere partij; of
d informatie die een partij rechtmatig heeft verkregen van een derde partij die dienaangaande geen geheimhoudingsplicht had.
2.12.2 Een partij die vertrouwelijke informatie van de andere partij ontvangt mag deze vertrouwelijke informatie bekendmaken aan haar gelieerde ondernemingen en opdrachtnemers, op voorwaarde dat de ontvangers deze informatie moeten kennen en gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens zo zwaar zijn als de hierin opgenomen verplichtingen.
2.12.3 Zowel de Klant als Asset Fintech zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en mogen deze niet bekendmaken, publiceren of verspreiden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

2.13 (Leverings)voorwaarden
2.13.1 Asset Fintech zal zich in alle redelijkheid inspannen om de (leverings)voorwaarden en/of (leverings)termijnen zoals vermeld of overeengekomen tussen de partijen na te komen. Tussentijdse (leverings)datums vermeld door Asset Fintech zijn altijd streefdatums en zijn niet bindend voor Asset Fintech.
2.13.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de levering van de Software en/of Diensten gefaseerd plaatsvindt, heeft Asset Fintech het recht de levering van de Software en/of Diensten uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.14 Toepasselijk recht en rechtsgebied
2.14.1 Op alle aanbiedingen, juridische betrekkingen en Overeenkomsten tussen Asset Fintech en de Klant, evenals deze algemene voorwaarden zelf, is het recht van het land van vestiging van Asset Fintech van toepassing, zoals hieronder vermeld. Geschillen tussen Asset Fintech en de Klant die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken zoals hieronder vermeld, zowel in eerste aanleg als voor voorlopige voorzieningen. Indien de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, dan wordt deze ongeldige bepaling verwijderd uit deze algemene voorwaarden en blijven de overige bepalingen volledig geldig en van kracht.

Hoofdstuk 3: Bijzondere bepalingen Software as a Service (SaaS)
3.1 Toegang tot Software as a Service
3.1.1 De Klant ontvangt een uniek gebruikersaccount met exclusieve toegangsgegevens voor elke Eindgebruiker voor de periode van een actief abonnement, zoals beschreven in de Overeenkomst. Asset Fintech host de SaaS en maakt deze beschikbaar voor de Klant, zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
3.1.2 SaaS aangeboden door Asset Fintech kan van tijd tot tijd worden geüpdatet, zulks uitsluitend ter beoordeling van Asset Fintech. Deze Updates kunnen betrekking hebben op Componenten van Derden, de functionaliteit en gebruikersinterfaces, en kunnen de prestaties beïnvloeden. Asset Fintech heeft het recht de functionaliteit te beperken of uit te breiden, en om niet- essentiële functionaliteit te beëindigen.
3.1.3 De Klant is verplicht te waarborgen dat de toegangsgegevens van Eindgebruikers niet kunnen worden gebruikt door derden of kunnen worden gebruikt voor doeleinden anders dan het overeengekomen gebruik van de SaaS overeenkomstig de Overeenkomst. Indien de Klant zich bewust wordt van mogelijk misbruik of verlies van toegangsgegevens, zal de Klant Asset Fintech hierover onmiddellijk informeren.
3.1.4 Indien de Klant een beveiligingsmaatregel ingesteld door Asset Fintech schendt of een voorwaarde van Asset Fintech voor het gebruik van de SaaS schendt, behoudt Asset Fintech zich het recht voor het gebruik van de SaaS door de Klant te beëindigen, de toegang te blokkeren en, indien nodig, het Abonnement te beëindigen. Voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of ontzegging van de toegang stuurt Asset Fintech een schriftelijke waarschuwing aan de Klant en wordt de Klant een redelijke termijn gegund om de schending te herstellen, op voorwaarde dat dit mogelijk is. Wordt de schending
hersteld, dan volgt geen beëindiging of ontzegging van de toegang.

3.2 Abonnementen & operationeel gebruik (de aangeboden service is geen abonnement)
3.2.1 Asset Fintech biedt Abonnementen voor het gebruik van Software as a Service. Deze Abonnementen worden beschreven in de Overeenkomst en worden de Klant aangeboden door Asset Fintech of een erkende distributeur van Asset Fintech.
3.2.2 De Klant dient de voorwaarden voor toepassing en gebruik zoals beschreven in de Overeenkomst na te leven. Indien de Klant de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in de Overeenkomst wil aanpassen, dan kan dit door het Abonnement te wijzigen. Een wijziging vindt plaats in overleg met Asset Fintech. De partijen zullen de aanpassingen en de bijbehorende (extra) kosten vastleggen. Verschillen vanwege een hoger/lager abonnementsbedrag worden pro rata berekend. Een aanpassing van de gebruiksvoorwaarden gaat pas in na ondertekening van het gewijzigde Abonnement door beide partijen.
3.2.3 Operationeel gebruik van de SaaS is strikt beperkt tot productieomgevingen, zoals beschreven in het Abonnement en bepaald in de Offerte.

Hoofdstuk 4: Bijzondere bepalingen On-Premise Software
4.1 On-Premise Software
4.1.1 Asset Fintech verleent de Klant een niet-exclusief recht en een niet-exclusieve Licentie zoals gespecificeerd in de toepasselijke Purchase Order voor het gebruik van de On-Premise Software. De Klant mag dit gebruiksrecht niet overdragen of op enigerlei wijze verkopen aan derden.
4.1.2 De Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en bevoegdheden uitdrukkelijk verleend in de Overeenkomst.
4.1.3 De Klant mag de On-Premise Software niet nabouwen of kopiëren. De Klant mag de On-Premise Software alleen gebruiken voor interne bedrijfsprocessen, gebruikmakend van de licentiesleutel, koppelen beschikbaar gesteld door Asset Fintech.
4.1.4 De Klant mag de On-Premise Software uitdrukkelijk niet gebruiken (of laten gebruiken) voor meer dan het maximale aantal overeengekomen gebruikers, de geplande beschikbare middelen of andere variabelen vermeld in de Offerte.
4.1.5 De Licentie en het gebruiksrecht voor de On-Premise Software gaan pas in als de Klant de Offerte heeft ondertekend.
4.1.6 Een Licentie of gebruiksrecht is betaalbaar na beschikbaarstelling van de licentiesleutel, ongeacht of en wanneer de Klant de On-Premise Software voor het eerst gebruikt.
4.1.7 On-Premise Software moet worden geïnstalleerd en onderhouden zoals overeengekomen in de Overeenkomst en worden gebruikt in overeenstemming met de vermelde systeemvereisten. Niet-naleving van de deze vereisten kan leiden tot een beperking in de functionaliteit, prestatieverlies en/of gegevensverlies. In dat geval is Asset Fintech niet aansprakelijk voor enige schade. De plicht om te bewijzen dat aan alle vereisten is voldaan, ligt bij de Klant.
4.1.8 Het bovenstaande is ook van toepassing op licentieparameters en andere beperkte gebruiksrechten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

+31 (0)33 72 111 00

info@assetfintech.com

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie

in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.